Algemene Voorwaarden

Rechten en plichten van gebruikers

 1. Dit document is een overeenkomst tussen jou als gebruiker van mindful fundament forum & website
 2. Als je een bijdrage wilt plaatsen op het forum, moet je je registreren als deelnemer / trainer / trainer. 
 3. Door je gebruik van het forum,als geregistreerde deelnemer / trainer, geeft je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. mindful fundament heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.
 4. Je mag het mindful fundament – forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Activiteiten vanuit mindful fundament kunnen mogelijk wel via het forum / website met de community worden gedeeld.
 5. Bijdragen van deelnemer / trainers worden niet voorafgaand aan plaatsing door mindful fundament  gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de mindful fundament .
 6. Lezers van het mindful fundament – forum / website moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemer / trainers. Dit is vooral van belang bij adviezen op medisch gebied, waarvoor altijd een deskundige en professionele adviseur dient te worden geraadpleegd.

Hergebruik van bijdragen

 1. Door het gebruik van het mindful fundament – forum / website geef je mindful fundament  de onherroepelijke volmacht om jouw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media, televisieprogramma’s en andere media). Je geeft de mindful fundament  tevens toestemming om jouw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. mindful fundament  is verplicht bij publicatie van enige bijdrage met de auteur te overleggen of diens gebruikersnaam te noemen.
 2. Het is andere partijen dan mindful fundament  niet toegestaan bijdragen op het mindful fundament – forum / website te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van de mindful fundament als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan de mindful fundament, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van de mindful fundament  samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan het mindful fundament – forum / website te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

 1. Mindful fundament  is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van jouw activiteiten op mindful fundament -forum / website, noch in Nederland, noch daarbuiten.
 2. Mindful fundament  sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het mindful fundament – forum / website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum / website te gebruiken en/of te raadplegen.
 3. Het mindful fundament – forum / website wordt beheerd door mindful fundament . Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum / website vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 4. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.
 5. Door gebruik van het mindful fundament – forum / website aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van de mindful fundament  in geval de mindful fundament  (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval de mindful fundament  dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

 

Persoonlijk wachtwoord

 1. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot het mindful fundament – forum / website stelt een gebruiker die zich registreert van mindful fundament  per account een persoonlijk wachtwoord in . Het plaatsen van een bijdrage op de forum / websites is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.
 2. Als gebruiker dient jouw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Je garandeert mindful fundament  dat jouw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. De mindful fundament  is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
 3. Als je het vermoeden heeft dat jouw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u de mindful fundament  daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via het Contactformulierop onze website. mindful fundament  zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en dan kunt je spoedig daarna een nieuw wachtwoord instellen.

Gedragsregels

 1. Bijdragen aan het mindful fundament – forum / website worden geplaatst zonder tussenkomst van de mindful fundament . Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.
 2. mindful fundament  behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemer / trainers uit te sluiten van verder gebruik van het forum / website.

Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren.
 • het gebruik van meerdere forum / website accounts door dezelfde gebruiker.
 • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.
 • het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
 • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum / website door anderen hindert.
 • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studie onderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.
 • het zich voordoen als een andere persoon.
 • het plaatsen van commerciële boodschappen.
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan mindful fundament besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.

Let bij plaatsing op:

 • de forum / website indeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp.
 • formuleer een duidelijke titel bij je bericht.
 • plaats je bericht maar op één plek binnen het forum / website.
 • wees zo volledig mogelijk, zodat moderators zo min mogelijk wedervragen hoeven te stellen om het probleem te achterhalen. Geef aan welke oplossingen voor je probleem je zelf al geprobeerd hebt.
 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemer / trainers.
 • het doel van dit forum / website; je bent met andere gebruikers in gesprek over uiteenlopende onderwerpen. Het plaatsen van monologen/blog achtige reacties/discussies of in zijn algemeenheid bijdragen die niet op het is dus niet toegestaan.

Omgang met moderators

 • Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.
 • Wees respectvol richting moderators.
 • Volg altijd de aanwijzingen van moderators op.
 1. Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het mindful fundament forum / website is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.
 2. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van mindful fundament -forum / website, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Persoonlijke gegevens

 1. Je verstrekt persoonlijke gegevens aan mindful fundament  wanneer je je registreert als deelnemer / trainer aan het mindful fundament -forum / website, wanneer je bijdragen plaatst en wanneer je ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om jou in staat te stellen het forum / website te gebruiken, om het forum / website beheren en te optimaliseren en om eventueel met je in contact te komen over jouw bijdrage.
 2. jouw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om je op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van mindful fundament , waaronder begrepen de toezending van onze nieuwsbrief. Indien je geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van onze nieuwsbrief, kunt je dit laten weten via het Contactformulier op onze (zie verder de Privacyverklaring op onze website)
 3. mindful fundament  zal jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover de mindful fundament  daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

 1. Als je op mindful fundament – forum / website een bijdrage tegenkomt die naar jouw mening jouw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum / website.
 2. Je kunt jouw klacht kenbaar maken aan mindful fundament  via het klachtenformulierop onze website. jouw klacht wordt in eerste instantie behandeld door de redactie van mindful fundament .nl.
 3. Bij jouw klacht dient je, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage op het mindful fundament – forum / website jouw klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van jouw browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar jouw mening door de bijdrage op het forum / website geschonden wordt. Vergeet verder niet jouw contactgegevens te vermelden.

 

Beperking aansprakelijkheid 

 1. mindful fundament biedt uitsluitend de Dienst aan waar zowel Trainer als Gebruiker gebruik van kunnen maken. mindful fundament bemiddelt slechts tussen Trainer en Gebruiker en is niet aansprakelijk voor gemaakte afspraken en/of enige Overeenkomst tussen een Trainer en Gebruiker. 
 2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van mindful fundament, is mindful fundament uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Trainer mindful fundament binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming, in gebreke heeft gesteld, en mindful fundament deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat mindful fundament in staat is om adequaat te reageren. 
 3. Indien de uitvoering van de Dienstverlening door mindful fundament leidt tot aansprakelijkheid jegens Trainer, is de aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade. 
 4. mindful fundament is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van gebruik van door mindful fundament geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van opleveringstermijnen, vertragings- en renteschade. 
 5. Aansprakelijkheid van mindful fundament jegens een Trainer is uitgesloten indien er sprake is van storing, overmacht, onderhoud en/of een andere oorzaak gelegen bij mindful fundament of diens (toe)leverancier ten gevolge waarvan de Dienst niet ter beschikking gesteld kan worden aan Trainer. 
 6. mindful fundament is nimmer aansprakelijk voor onduidelijkheden, problemen of geschillen die ontstaan tussen Trainer en Gebruiker. 
 7. mindful fundament is niet aansprakelijk voor fouten en/of onduidelijkheden in het aanbod van Trainer, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de prijzen weergegeven op de Website, en is nimmer gehouden tot vergoeding van enige vorm van schade geleden door Trainer en/of Gebruiker. 
 8. mindful fundament is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Website of die van gelinkte websites. mindful fundament streeft ernaar (de informatie in) de Website zoveel mogelijk up to date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website. 
 9. mindful fundament is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen, onderhoudsmomenten, of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website. 
 10. mindful fundament staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens mindful fundament verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
 11. Alle aanspraken van het Trainer wegens tekortschieten aan de zijde van mindful fundament vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij mindful fundament. Elke vordering tot schadevergoeding jegens mindful fundament dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Trainer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. 

 De aansprakelijkheid van mindful fundament vervalt na een jaar na afloop van de Overeenkomst

 

Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten ten aanzien van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij mindful fundament en worden niet overgedragen aan Trainer. 
 2. Trainer behoudt het eigendom van de content die zij zelf op de Website van mindful fundament plaatst (of laat plaatsen), indien en voor zover deze content reeds niet aan derden toebehoort. 
 3. Het is Trainer verboden om informatie die mindful fundament in het kader van de uitvoering van de Dienst heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van mindful fundament. 
 4. Indien daartoe verzocht, is Trainer gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van mindful fundament terstond aan mindful fundament te retourneren. 
 5. Het is Trainer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van materialen. 
 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk op de IE-rechten van mindful fundament. 
Skip to content